از دوستان میخوام تا مشکلات فنی و برقی ماشینشان را در صورت رفع در اینجا قرار بدن