سلام رفقا
دو ماهه یه پالس ۸۹ گرفتم. روغن توش غیب میشه! تبخیر میشه یا چه بلای دیگه ای سرش میاد، نمیدونم.
باید روزی ۲۰۰ سی سی اضافه کنم! روزی ۱۰۰ کیلومتر هم باش میرم. یه دفعه که حواسم نبود سه چار روزی روغن اضافه نکردم به روغن سوزی افتاد و دود آبی و... خلاصه سیلندرو تراش دادم و پیستون نو انداختم ولی باز همون آشه و همون کاسه. محض اطلاع گیربکس و صفحه رو هم عوض کردم. نه روغن میریزه از زیرش، نه اگزوزش چربه، نه دود میکنه. البته صبحها موقع استارت یه دود سفید داره که بمحض گرم شدن قطع میشه.
بنظرتون ایرادش چیه؟