یه مدل هواکشه
h30 کراس هم که موتور tu5 داره هواکشش مثل 206